Regulamin

Regulamin Stowarzyszenia zwykłego Doża Skarbonka

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Doża Skarbonka i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest kraj i zagranica.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest 15-793 Białystok, ul Jarzębinowa 18/62.

II. Cel i środki działania

§ 5

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1. Opieka nad porzuconymi, bezdomnymi i potrzebującymi pomocy psami ze szczególnym uwzględnieniem rasy dog niemiecki;

2. Wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, w szczególności psów rasy dog niemiecki;

3. Powszechną edukację ekologiczną, szczególnie ukierunkowaną na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności psów rasy dog niemiecki;

4. Zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt, w tym w szczególności psów rasy dog niemiecki;

5. Wspieranie wszelkich działań mających na celu zapewnienie dobrostanu psom w szczególności rasy dog niemiecki.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Zapewnienie opieki i leczenia zwierzętom starym, schorowanym, potrzebującym szczególnej troski;

2. Prowadzenie miejsc krótkotrwałego przetrzymania, miejsc ambulatoryjnego leczenia dla bezdomnych zwierząt, w szczególności psów rasy dog niemiecki;

3. Działalność adopcyjną dotyczącej porzuconych, bezdomnych i niechcianych psów rasy dog niemiecki;

4. Leczenie skrzywdzonych i porzuconych zwierząt, w szczególności psów rasy dog niemiecki;

5. Działania zmierzające do ograniczenia populacji psów rasy dog niemiecki niechcianych, w tym realizowaniu programu kastracji i sterylizacji psów rasy dog niemiecki nie przeznaczonych do rozpłodu;

6. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym, jak i wolno żyjącym, ze szczególnym uwzględnieniem psów rasy dog niemiecki;

7. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności psami rasy dog niemiecki;

8. Refundację kosztów leczenia i utrzymania psów osób znajdujących się trudnej sytuacji życiowej;

9. Zapewnienie bezpiecznego schronienia psom, ze szczególnym uwzględnieniem dogów niemieckich, wykupywanie psów znajdujących się w niegodnych warunkach w celu zapewniania im należytych warunków bytowych; pokrywanie kosztów transportu odebranych psów;

10. Sfinansowanie organizacji hotelu dla psów o godziwych warunkach, na pobyt czasowy do momentu adopcji lub dożywotni w szczególnych przypadkach.

11. Pomoc opiekunom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub z powodu zdarzeń losowych, w celu ochrony więzi z psem i jego domu.

12. Udzielanie pożyczek bez oprocentowania z możliwością zwrotu rzeczowego oraz bezzwrotnych zapomóg na realizację zadań stowarzyszenia.

III. Władze Stowarzyszenia

§ 7

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.

2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą w szczególności:

a) wybór i odwołanie Przedstawiciela stowarzyszenia,

b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,

c) kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,

d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

f) ustalanie wysokości ewentualnej składki członkowskiej,

g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela.

§ 9

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 10

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Przedstawiciela wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.

§ 11

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 12

Przedstawiciel Stowarzyszenia powoływany jest na czas nieokreślony.

§ 14

Do kompetencji Przedstawiciela należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, d) przyjmowanie członków-wolontariuszy.

IV. Członkostwo

§ 15

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, również nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu,

2. O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia członków założycieli decyduje Walne Zgromadzenie Członków .

§ 16

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

b) terminowe uiszczanie ewentualnych składek członkowskich,

c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 17

Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej oraz ewentualnych składek członkowskich. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 18

Psy bezpańskie otrzymują pomoc bezzwrotną bez ograniczeń w zależności od ich potrzeb. Psy posiadające właścicieli mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na zasadzie użyczenia, tzn. przynajmniej część otrzymanych pieniędzy powinna wrócić do Skarbonki czy to w postaci gotówki, czy w postaci darów rzeczowych. Aby uzyskać pomoc finansową należy zwrócić się do Stowarzyszenia i przedstawić sytuację psa, który potrzebuje wsparcia. Decyzja o udzieleniu takiej pomocy zapada komisyjnie i musi być jednogłośnie podjęta przez Członków Założycieli. Wysokość udzielonej pomocy jest zależna od zasobności Skarbonki. W przypadku dogów posiadających właścicieli Doża Skarbonka nie może jednak pokryć całości wydatków. Wymagany jest przynajmniej minimalny wkład własny właścicieli. 

§ 19

Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Założycieli.

VI. Postanowienia końcowe

§ 20

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 10 ust. 2 regulaminu. 

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia. 

 § 21 

 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami.