DeklaracjaDEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA DOŻA SKARBONKA

Nazwisko i imię ............................................................................................................

Data urodzenia .............................................................................................................

Obywatelstwo ..............................................................................................................

Miejsce zamieszkania: miejscowość .................................................. kod .....................

ulica ............................................................................................... nr ........................

tel. .......................................... e-mail: ........................................................................

Ja, niżej podpisany/a deklaruję członkostwo w stowarzyszeniu Doża Skarbonka i akceptuję obowiązujący w stowarzyszeniu Regulamin. Data:............................................Podpis:...................................................................

Decyzja Zarządu SDS: